Qhov Consolidated Plan Yog Dab Tsi?

Qhov Consolidate Plan, yog ib qhov kev npaj mus rau 5 xyoos tom ntej uas yuav xa mus rau U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). HUD lub website teev cov lus raws li hauv qab no:

Qhov Consolidated Plan yog muaj los pab lub xeev thiab cov nroog los tshuaj ntsuam
xyuas txog tej vaj tsev (affordable housing) thiab kev txhim kho lub zej zog thiab seb
kam noj kev haus zoo li cas lawm, teev kom muaj ntaub ntawv cia, thiaj paub txiav txim
siab siv nyiaj rau qhov twg ua ntej. Lub sij hawm tseem nyob rau qhov kev npaj no yog
los pab cov pej xeem kom muaj kev sib tham thiab xyuas seb yuav siv nyiaj txiag los
txhim kho qhov twg ua ntej kom haum rau cov nyiaj txiag CPD cov nyiaj muab tuaj.

Saib Qhov Nthuav Tawm

Qhov nthuav tawm no yog piav me ntsis txog tej ntu ntawm qhov ConPlan, thiab tej tswv yim zoo li cas uas peb yuav siv los kho lub Zos Milwaukee rau xyoo 2020-2024.