Sib Txuas Lus Nrog Pej Xeem

Hauv qab no yog 4 lub tswv yim ntawm kev sib txuas lus nrog rau cov pej xeem.

Xyuas Seb Yam Twg Twb Muaj Lawm

 1. Muab tej yam uas lwm pab neeg twb ua tau lawm coj los siv nrog (xws li kev npaj hauv zej zog, kev npaj zoo li Blueprint for Peace, ReFresh MKE, My Brothers Keeper, etc.)
 2. Koom tes nrog lwm pab pawg thiab ua kom zoo li lawv (xws li, the region’s Analysis of Impediments to Fair Housing)

Qhia Lub Ntsiab Lus

 1. Npaj muab kev qhia.
 2. Siv cov neeg txawj thiab cov ntaub ntawv los qhia txog kev nug cov lus.
 3. Tsim cov cai los pab tswj thaum muaj neeg yws tsis txaus siab thiab seb xav tau dab tsi.

Koom Nrog Tej Kev Sib Sau Hauv Zej Zog

 1. Siv lub sij hawm sib sau ua ke ntawd kom tsim nyog.
 2. Npaj kom muaj ntau yam/txoj kev thiab lub sij hawm kom txaus. 
 3. Muaj kev lom zem nrog (xw li muaj cov gift cards, muaj game ua si thiab sib tham) – peb xav paub seb neeg xa li cas!

Cov lus nug & Nrog neeg tham

 1. Muab cov lus nug tshaj tawm hauv computer mus los yog xa ua ntawv tawm mus. Tshaj tawm hauv Social Media thiab lwm yam kom neeg paub coob.
 2. Nrog tej pej xeem thiab tej pawg neeg hauv zej zog sib tham.
 3. Nrog cov pej xeem thiab cov thawj coj hauv zej zog tham kom lawm pab nrog tawm tswv yim thiab qhia. Koom pej xeem tej kev sib sau hauv zej zog thaum muaj sij hawm.