UEDA

Lub koom hauv The Urban Economic Development Association of Wisconsin (UEDA) yog tus ntau thawj rau qhov kev saib xyuas lub Zos Milwaukee daim Consolidated Planning kom tiav rau xyoo 2019 thiab pib xyoo 2020.

UEDA yog is lub koom haum 501(c)(3) rau siab los pab saib kev khiav hauj lwm kom mus zoo, kom muaj kev sib koom tes, sib raug zoo, thiab txhawb txhua tus thiab tej koom haum nyob hauv Wisconsin kom muaj rab peev xwm thiab saib xyuas rau phab kev lag luag. Peb lub hom phiaj yog los muab kev txhawb rau kev siv nyiaj txiag rov qab los txhim kho rau hauv zej zog, kev yuav vaj tsev thiab ua vaj tsev, qhia kom paub tias nyiaj txig muaj zog npaum li cas, pab txhawb cov lag luag me koj loj hlob tuaj, saib xyuas txog kev mus los rau ib cheeb tsam no (tsheb thiab kev) thiab kev ua liaj ua teb rau tham tsam no.

Peb cov kev pab muaj xws li, tham nrog cov members (Membership engagement), Bank On Greater Milwaukee, Take Root Milwaukee, thiab pab qhia kom muaj peev xwm thiab/nqis tes pab (Capacity Building/Technical Assistance). UEDA yog qhov chaw muab kev pab certified contract rau U.S. Department of Housing & Urban Development txij xyoo 2001, xws li nqis tes pab, muab kev pab qhia kom muaj peev xwm khiav koom haum. Muaj ntau zaus UEDA kuj los pab daws teeb meem hais txog kev txhawb rau tej lag luam me thiab tiv thaiv kom tsis txhob raug ntiab tawm, thiab los saib xyuas txog tej lub tswv yim tshiab ntawm kev lag luam thiab kev txhim kho zej zog.

Mus saib ntxiv nyob rau ntawm www.uedawi.org